Tin Tức Ngày 21/01/2020 03:05

Cho thuê vận hành; Phân biệt cho thuê tài chính với cho thuê vận hành

Cho thuê vận hành (hay còn gọi là cho thuê hoạt động) là hình thức cho thuê tài sản, theo đó khách hàng sử dụng tài sản cho thuê của VTBL trong một thời gian nhất định và sẽ trả lại tài sản đó cho VTBL khi kết thúc thời hạn thuê tài sản. VTBL giữ quyền sở hữu tài sản cho thuê và nhận tiền cho thuê theo hợp đồng cho thuê.

Với xu hướng sử dụng tài sản thuận tiện hơn là sở hữu tài sản, là giải pháp hữu hiệu để doanh nghiệp dẽ dàng hơn trong việc đổi mới nâng cấp Máy móc thiết bị, hạn chế các rủi ro về công nghệ, giá cả, hạn chế chi phí bảo trì, sữa chữa, chi phí thanh lý tài sản... Loại hình dịch vụ này rất phù hợp với các doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng tài sản thuê trong thời gian ngắn và có nhu cầu đổi mới nhanh công nghệ thiết bị, ngoài ra nó cũng được sử dụng cho Tổ chức tín dụng là Ngân hàng thuê với số lượng lớn như máy ATM, xe chở tiền.

Cho thuê tài chính và cho thuê vận hành đều là hình thức của hoạt động cho thuê tài sản của tổ chức tín dụng, cụ thể là công ty cho thuê tài chính

                      

Hai hình thức này có sự khác biệt như sau:

TIÊU CHÍ

CHO THUÊ TÀI CHÍNH

CHO THUÊ VẬN HÀNH

Khái niệm

Cho thuê tài chính là hoạt động tín dụng trung và dài hạn thông qua việc cho thuê máy móc, thiết bị, phương tiện vận chuyển và các động sản khác trên cơ sở hợp đồng cho thuê giữa bên cho thuê với bên thuê. Bên cho thuê cam kết mua máy móc, thiết bị, phương tiện vận chuyển và các động sản khác theo yêu cầu của bên thuê và nắm giữ quyền sở hữu đối với các tài sản cho thuê. Bên thuê sử dụng tài sản thuê và thanh toán tiền thuê trong suốt thời hạn thuê đã được hai bên thoả thuận.

Cho thuê vận hành là hình thức cho thuê hoạt động, theo đó công ty cho thuê tài chính cho thuê tài sản đối với Bên thuê vận hành để sử dụng trong một khoảng thời gian nhất định theo nguyên tắc có hoàn trả tài sản khi kết thúc thời hạn thuê tài sản. Công ty cho thuê tài chính sở hữu tài sản thuê trong suốt thời hạn thuê. Bên thuê vận hành sử dụng tài sản thuê và thanh toán tiền thuê trong suốt thời hạn thuê quy định trong hợp đồng cho thuê vận hành.

Quyền sở hữu tài sản

Bên cho thuê sẽ chuyển Quyền sở hữu tài sản (bán) cho bên thuê khi thanh lý Hợp đồng.

Không có cam kết này trên hợp đồng, Bên cho thuê chỉ chuyên giao quyền sử dụng cho bên đi thuê không chuyển giao quyền sở hữu

Thời hạn thuê

Trung dài hạn

Ngắn, trung dài hạn.

Trách nhiệm bảo quản và đóng thuế tài sản.

Thuộc về bên thuê

Thuộc về bên cho thuê

Trách nhiệm rủi ro tài sản

Mọi rủi ro tài sản bên thuê chịu

Người thuê chỉ chịu rủi ro do mình gây ra

Tính chất hợp đồng

Không được huỷ ngang

Có thể huỷ ngang

Ghi nhận thuê tài sản trong BCTC của bên thuê

Bên thuê ghi nhận tài sản thuê tài chính là tài sản và nợ phải trả trên Bảng cân đối kế toán; với cùng một giá trị bằng với giá trị hợp lý của tài sản thuê; tại thời điểm khởi đầu thuê tài sản.

– Thuê tài chính sẽ phát sinh chi phí khấu hao tài sản và chi phí tài chính cho mỗi kỳ kế toán. Chính sách khấu hao tài sản thuê; phải nhất quán với chính sách khấu hao tài sản cùng loại thuộc sở hữu của doanh nghiệp đi thuê. Nếu không chắc chắn là bên thuê sẽ có quyền sở hữu tài sản khi hết hạn hợp đồng thuê; thì tài sản thuê sẽ được khấu hao theo thời gian ngắn hơn; giữa thời hạn thuê hoặc thời gian sử dụng hữu ích của nó.

–  Các khoản thanh toán tiền thuê hoạt động (Không bao gồm chi phí dịch vụ; bảo hiểm và bảo dưỡng); phải được ghi nhận là chi phí sản xuất, kinh doanh theo phương pháp đường thẳng cho suốt thời hạn thuê tài sản; không phụ thuộc vào phương thức thanh toán; trừ khi áp dụng phương pháp tính khác hợp lý hơn.


Bài viết: Hồ Thị Thu Hiền