Tin Tức Ngày 28/4/2020 08:18

KHÁI QUÁT HỆ THỐNG KIỂM TRA KIỂM SOÁT NỘI BỘ TẠI VIETINBANK LEASING

Hệ thống kiểm soát nội bộ của 1 Tổ chức có một vai trò quan trọng, quyết định sự thành bại của một doanh nghiệp nói chung và của một Tổ chức tín dụng (TCTD) nói riêng.

Vậy hệ thống kiểm soát nội bộ là gì?

Hệ thống kiểm tra kiểm soát nội bộ của một TCTD được tổ chức thực hiện theo quy định tại Luật Các tổ chức tín dụng năm 2010 và Thông tư số 44/2011/TT-NHNN ngày 29/12/2011 của Ngân hàng Nhà nước quy định về hệ thống KSNB và kiểm toán nội bộ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Theo Thông tư 44/2011/TT-NHNN “Hệ thống kiểm soát nội bộ” là tập hợp các cơ chế, chính sách, quy trình, quy định nội bộ, cơ cấu tổ chức của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được xây dựng phù hợp theo quy định tại Thông tư này và được tổ chức thực hiện nhằm bảo đảm phòng ngừa, phát hiện, xử lý kịp thời rủi ro và đạt được yêu cầu đề ra. 
Hệ thống kiểm soát nội bộ được thiết lập nhằm các mục tiêu: 

1. Bảo đảm cho TCTD hoạt động tuân thủ pháp luật và các quy định, quy trình nội bộ về quản lý và hoạt động, và các chuẩn mực đạo đức do TCTD đặt ra. 

2. Bảo vệ, quản lý và sử dụng tài sản và các nguồn lực một cách kinh tế và hiệu quả. 
3. Đảm bảo mức độ tin cậy và tính trung thực của các thông tin tài chính và phi tài chính. 
4. Hỗ trợ thực hiện các mục tiêu do Ban lãnh đạo TCTD đề ra. 

Hệ thống kiểm soát nội bộ bao gồm 5 cấu phần, cụ thể: (1) Môi trường kiểm soát (2) Đánh giá rủi ro (3) Hoạt động kiểm soát (4) Thông tin và trao đổi (5) Hoạt động giám sát. 

Môi trường kiểm soát: là nền tảng cho toàn bộ các cấu phần của hệ thống kiểm soát nội bộ, bao gồm cơ cấu tổ chức, cơ chế phân cấp, phân quyền, các chính sách, thông lệ về nguồn nhân lực, đạo đức nghề nghiệp, năng lực, cách thức quản trị, điều hành của các cấp lãnh đạo. 

Đánh giá rủi ro: là quy trình định dạng và phân tích mọi rủi ro liên quan đến việc hoàn thành các mục tiêu của TCTD, cụ thể bao gồm (i) việc xác định mục tiêu, (ii) mức độ phù hợp của các mục tiêu, (iii) việc định dạng các rủi ro liên quan, (iv) đánh giá rủi ro, và (v) các biện pháp nhằm giảm thiểu rủi ro. 

Hoạt động kiểm soát: là các chính sách, quy trình, thông lệ được xây dựng nhằm đảm bảo thực hiện các kế hoạch, các yêu cầu do các cấp quản lý điều hành đặt ra và các quy trình giảm thiểu rủi ro liên quan. 

Thông tin và trao đổi: là hệ thống hỗ trợ toàn bộ các cấu phần của hệ thống kiểm soát nội bộ thông qua việc đảm bảo các thông tin được nắm bắt đầy đủ và kịp thời trong TCTD. 

Hoạt động giám sát: là quá trình đánh giá chất lượng của hệ thống kiểm soát nội bộ do Tổng Giám đốc (Giám đốc) TCTD tổ chức thực hiện và do Bộ phận kiểm toán nội bộ của TCTD và/hoặc tổ chức kiểm toán độc lập bên ngoài thực hiện.

Để bảo đảm hoạt động an toàn, hiệu quả, bảo vệ, quản lý, sử dụng an toàn, hiệu quả tài sản, nguồn lực, đồng thời bảo đảm cho các thông tin tài chính và thông tin quản lý đầy đủ, kịp thời, trung thực và hợp lý, cũng như bảo đảm tuân thủ pháp luật và các quy chế, quy trình, quy định nội bộ, Vietinbank Leasing đã thiết lập và duy trì Hệ thống Kiểm soát nội bộ theo đúng yêu cầu, qui định Pháp luật và các chuẩn mực tốt nhất về Hệ thống kiểm soát nội bộ và quản trị rủi ro. Hệ thống kiểm soát nội bộ được cung cấp đầy đủ nguồn lực về tài chính, con người, công nghệ để hoạt động hiệu quả và được thực hiện thống nhất từ cấp cao nhất của Công ty tới từng cán bộ, nhân viên của Công ty.

Hệ thống kiểm soát nội bộ tại Công ty được thiết lập, xây dựng dựa trên nền tảng, chuẩn mực quản trị rủi ro phù hợp và hiệu quả. Cơ cấu tổ chức hệ thống kiểm soát nội bộ của Công ty được phân thành 03 cấp:

Cấp cao nhất: Cao nhất là Hội đồng Thành viên, tiếp đó là Ban Kiểm soát;

Cấp trung gian: Ban Điều hành có trách nhiệm báo cáo trực tiếp lên Hội đồng Thành viên;

Cấp cuối cùng: Các phòng ban trụ sở chính và Chi nhánh được chia thành 3 vòng kiểm soát:

  • Vòng kiểm soát thứ nhất:

Trách nhiệm: Nhận dạng, kiểm soát và giảm thiểu rủi ro phát sinh hàng ngày tại Công ty, báo cáo kịp thời, đầy đủ khi phát hiện các rủi ro phát sinh.

Đơn vị thực hiện: Bao gồm các phòng ban nghiệp vụ tại Trụ sở chính và Chi nhánh chịu trách nhiệm quản lý, kiểm soát rủi ro trong mọi hoạt động tác nghiệp hàng ngày tại đơn vị;

  • Vòng kiểm soát thứ hai:

 Trách nhiệm: Xây dựng chính sách quản lý rủi ro, quy định nội bộ về quản trị rủi ro, đo lường theo dõi rủi ro và tuân thủ quy định pháp luật.

Đơn vị thực hiện:  Phòng Thẩm định và Quản lý rủi ro có vai trò thúc đẩy, hỗ trợ và giám sát liên tục việc quản lý rủi ro của Vòng kiểm soát thứ nhất;

  • Vòng kiểm soát thứ ba:

Trách nhiệm: Thực hiện giám sát, đánh giá độc lập hiệu lực hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ, đưa ra các kiến nghị, tư vấn nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các hệ thống, các quy trình, quy định, góp phần đảm bảo Công ty hoạt động an toàn, hiệu quả, theo pháp luật.

Đơn vị thực hiện:  Phòng KTNB đánh giá độc lập hiệu lực hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ;


Bài viết: Hồ Thị Thu Hiền