Báo Cáo Thường Niên
BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2008  
- Báo cáo kiểm toán  
- Bảng cân đối kế toán  
- Báo cáo kết quả kinh doanh       xem tiếp
   
BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2009  

1- Giai đoạn từ ngày 01/01/2009 đến ngày 02/07/2009

(Trước khi chuyển đổi sang công ty CTTC TNHH MTV)

 
- Báo cáo kiểm toán  
- Bảng cân đối kế toán  
- Báo cáo kết quả kinh doanh   xem tiếp

2- Giai đoạn từ ngày 03/07/2009 đến ngày 31/12/2009 

(Sau khi chuyển đổi sang công ty CTTC TNHH MTV)

 
- Báo cáo kiểm toán  
- Bảng cân đối kế toán  
- Báo cáo kết quả kinh doanh từ 3/7/2009 đến 31/12/2009  
- Tổng hợp kết quả kinh doanh từ 01/1/2009 đến 31/12/2009 xem tiếp
   
BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2010  
- Báo cáo kiểm toán  
- Bảng cân đối kế toán  
- Báo cáo kết quả kinh doanh xem tiếp
   
BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2011  
- Báo cáo kiểm toán  
- Bảng cân đối kế toán  
- Báo cáo kết quả kinh doanh xem tiếp
   
BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2012  
- Báo cáo kiểm toán  
- Bảng cân đối kế toán  
- Báo cáo kết quả kinh doanh xem tiếp
   
BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2013  
- Báo cáo kiểm toán  
- Bảng cân đối kế toán  
- Báo cáo kết quả kinh doanh xem tiếp
   
BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2014  
- Báo cáo kiểm toán  
- Bảng cân đối kế toán  
- Báo cáo kết quả kinh doanh xem tiếp
   
BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2015  
- Báo cáo kiểm toán  
- Bảng cân đối kế toán  
- Báo cáo kết quả kinh doanh xem tiếp
   
BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2016  
- Báo cáo kiểm toán  
- Bảng cân đối kế toán  
- Báo cáo kết quả kinh doanh xem tiếp
   
BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2017  
- Báo cáo kiểm toán  
- Bảng cân đối kế toán  
- Báo cáo kết quả kinh doanh xem tiếp
   
BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2018  
- Báo cáo kiểm toán  
- Bảng cân đối kế toán  
- Báo cáo kết quả kinh doanh xem tiếp
   
BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2019  
- Báo cáo kiểm toán  
- Bảng cân đối kế toán  
- Báo cáo kết quả kinh doanh xem tiếp
   
BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2020  
- Báo cáo kiểm toán  
- Bảng cân đối kế toán  
- Báo cáo kết quả kinh doanh xem tiếp