Ban Lãnh Đạo

HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

                                       

   
 

Bà Phạm Thị Thanh Hoài

Chủ tịch Hội đồng thành viên

 
Pham_ngoc_Long   Le Duy Hai

Ông Phạm Ngọc Long

Thành viên Hội đồng thành viên

 

Ông Lê Duy Hải

Thành viên Hội đồng thành viên

     

Bà Lê Việt Nga

Thành viên Hội đồng thành viên

 

Bà Bùi Thị Thanh Thúy

Thành viên Hội đồng thành viên

 

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

  Pham_ngoc_Long

 Ông Phạm Ngọc Long

Tổng Giám đốc

 
  Kien Dung Ba Tran Thi Ha

Ông Ngô Quốc Tưởng

Phó Tổng Giám đốc

Ông Kiên Dũng

Phó Tổng Giám đốc

       Ông Ngô Huy Minh

       Phó Tổng Giám đốc