Ban Lãnh Đạo

HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

                                       

Ông Tô Khánh Toàn
Chủ tịch Hội đồng thành viên
 
     
Bà Lê Việt Nga Ông Nguyễn Thanh Tùng Bà Bùi Thị Thanh Thúy
Thành viên Hội đồng thành viên Thành viên Hội đồng thành viên Thành viên Hội đồng thành viên
.   .
.   .

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

   

 

 
  Kien Dung

Ông Ngô Quốc Tưởng

Phó Tổng Giám đốc- Phụ trách BĐH

Ông Kiên Dũng

Phó Tổng Giám đốc

       Ông Ngô Huy Minh

       Phó Tổng Giám đốc