Hoạt động ngoại hối

- VietinBank Leasing thực hiện các hoạt động về ngoại hối theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, như mua bán ngoại tệ, huy động, cho thuê tài chính và cung ứng các dịch vụ bằng đồng ngoại tệ.

- Đối tượng được áp dụng là Khàng hàng của Vietinbank Leasing.

- Lãi và phí trong hoạt động ngoại hối thực hiện theo biểu phí của Vietinbank.

Xem thêm