Huy động vốn

Để có nguồn vốn cho thuê tài chính, VietinBankLC thực hiện việc huy động vốn từ các nguồn sau:

1- Nhận tiền gửi của tổ chức theo các quy định của Ngân hàng Nhà nước và Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam. Việc nhận tiền gửi sẽ thực hiện tại Trụ sở chính, các chi nhánh và phòng Giao dịch.

2- Phát hành kỳ phiếu, tín phiếu, trái phiếu, chứng chỉ tiền gửi để huy động vốn của các tổ chức trong nước và ngoài nước. Việc phát hành sẽ tổ chức tùy theo yêu cầu của hoạt động cho thuê và đầu tư; tùy theo sự biến động lãi suất trên thị trường.

3- Vay vốn của tổ chức tín dụng, tổ chức tài chính trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật, vay Ngân hàng Nhà nước dưới hình thức tái cấp vốn theo quy định của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

4- Tiếp nhận vốn ủy thác của Chính phủ, tổ chức, cá nhân để thực hiện hoạt động cho thuê tài chính.

Lãi suất huy động được xác định trên cơ sở căn cứ vào lãi suất huy động vốn bình quân trên thị trường của các tổ chức tín dụng và tổ chức phi ngân hàng khác - căn cứ vào mức sử dụng để cho thuê của công ty Cho thuê tài chính NHCTVN và sự thỏa thuận giữa công ty CTTC và khách hàng.

Xem thêm