Cho thuê vận hành

Là hình thức Bên thuê sử dụng tài sản cho thuê của VietinBankLC trong một thời gian nhất định và sẽ trả lại tài sản đó cho VietinBank Leasing khi kết thúc thời hạn thuê tài sản.

VietinBankLC thực hiện nghiệp vụ cho thuê vận hành với các đối tượng:

- Doanh nghiệp;

- Tổ chức khác thuộc đối tượng vay Tổ chức tín dụng;

- Hộ gia đình và cá nhân.

Các điều kiện thuê, tài sản thuê, lãi suất thuê, hồ sơ thuê giống như nghiệp vụ Cho thuê tài chính của VietinbankLC

Xem thêm