Bán các khoản phải thu

Bán các khoản phải thu từ Hợp đồng Cho thuê tài chính là việc VietinBankLC bán khoản phải thu (số tiền mà bên thuê còn phải trả cho công ty theo Hợp đồng CTTC) cho bên mua là các nhà đầu tư, gồm: các tổ chức hoạt động tại Việt Nam, cá nhân cư trú tại Việt Nam.
 

Giá bán các khoản phải thu do các bên thỏa thuận, được xác định bằng một tỷ lệ phần trăm so với số tiền bên thuê còn phải trả theo Hợp đồng CTTC.
Sau khi bán các khoản phải thu, VietinBankLC vẫn nắm giữ quyền sở hữu đối với tài sản cho thuê và tiếp tục thu hồi tiền thuê từ bên thuê để trả cho bên mua.
Đồng tiền sử dụng trong giao dịch bán khoản phải thu là đồng Việt Nam. Ngoại tệ chỉ thực hiện trong trường hợp Hợp đồng CTTC bằng ngoại tệ.

Xem thêm