Cho thuê tài chính

Cho thuê tài chính

Đây là nghiệp vụ chủ chốt của VietinBankLC xuyên suốt quá trình hoạt động trong những năm qua và trong thời gian tới.

1- Đối tượng cho thuê: Tất cả các tổ chức hoạt động, cá nhân sinh sống và làm việc tại Việt Nam, trực tiếp sử dụng tài sản thuê cho mục đích hoạt động của mình, gồm: 

 + Cá nhân, hộ gia đình 

+ Doanh nghiệp

+ Các tổ chức khác thuộc đối tượng vay của các tổ chức tín dụng.

2- Tài sản cho thuê:

• Phương tiện vận chuyển

• Máy móc, thiết bị thi công

• Dây chuyền sản xuất

• Thiết bị gắn liền với bất động sản

• Các động sản khác không bị pháp luật cấm.

3- Điều kiện để được thuê tài chính:

+ Có năng lực pháp luật dân sự, năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật

+ Có dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh, dịch vụ phụ vụ đời sống khả thi và hiệu quả.

+ Có khả năng tài chính đảm bảo thánh toán đầy đủ tiền thuê trong thời hạn đã cam kết.

+ Thực hiện các quy định về bảo đảm tiền thuê tài chính.

+ Tại thời điểm thuê tài chính, bên thuê không còn nợ xấu nội bảng tại bất cứ tổ chức tín dụng nào, không còn nợ đã được xử lý rủi ro bằng nguồn vốn dự phòng của bất kỳ tổ chức tín dụng nào đang hạch toán ngoại bảng.

+ Đáp ứng điều kiện đặt cọc tối thiểu bằng 20% tổng giá mua tài sản thuê.

+ Bên thuê phải gửi Báo cáo tài chính và các thông tin cần thiết theo yêu cầu của VietinbankLC.

+ Nếu bên thuê là đơn vị hạch toán kinh tế phụ thuộc thì phải có Văn bản ủy quyền của Người có thẩm quyền tại đơn vị chính.

4- Giá trị tài sản cho thuê bao gồm giá mua và các chi phí có liên quan để hình thành tài sản cho thuê.

5- Thời hạn cho thuê: tối đa không quá 10 năm. Với tài sản đã qua sử dụng, thời gian cho thuê không quá 5 năm.

6- Lãi suất cho thuê:

• Lãi suất cho thuê bằng Đồng Việt Nam áp dụng theo phương thức thả nổi.

• Lãi suất cho thuê bằng ngoại tệ thực hiện trên cơ sở lãi suất thị trường trong nước và quốc tế.

7- Hồ sơ thuê tài chính - Xem mục tài liệu:

   - Bộ hồ sơ cho khách hàng Doanh nghiệp.

   - Bộ hồ sơ cho khách hàng Cá nhân.

Quy trình cho thuê tài chính: 

 

 

Trong đó:

1- Thỏa thuận về tài sản thuê: máy móc, thiết bị, phương tiên…

2- Hợp đồng cho thuê tài chính

3- Đặt mua tài sản

4- Giao hàng, lắp đặt, chạy thử

5- Thanh toán tiền mua hàng

6- Thanh toán tiền thuê tài chính.
  

 

Xem thêm