Các nghiệp vụ khác

1- Dịch vụ bảo lãnh
VietinBank Leasing thực hiện các dịch vụ bảo lãnh liên quan đến cho thuê tài chính.

2- Dịch vụ ủy thác
VietinBank Leasing thực hiện cho thuê tài chính theo ủy thác của các công ty Cho thuê tài chính khác, của các tổ chức, cá nhân Việt Nam và các tổ chức, cá nhân nước ngoài.
VietinBank Leasing nhận ủy thác bằng tài sản, hoặc bằng tiền để mua máy móc thiết bị và động sản khác của bên ủy thác và cho thuê tài chính đối với bên thuê.

3- Dịch vụ quản lý tài sản
VietinBank Leasing thực hiện dịch vụ quản lý tài sản cho thuê tài chính của các công ty cho thuê tài chính khác và dịch vụ quản lý tài sản khác liên quan đến hoạt động cho thuê tài chính.

4- Dịch vụ tư vấn
VietinBank Leasing thực hiện dịch vụ tư vấn cho khách hàng những vấn đề có liên quan đến nghiệp vụ cho thuê tài chính.

5- Đại lý kinh doanh bảo hiểm
Vietinbank Leasing làm đại lý kinh doanh bảo hiểm cho các công ty bảo hiểm trong nước.

6- Nghiệp vụ khác:
Vietinbank Leasing còn thực hiện các nghiệp vụ khác như: Tham gia đấu thầu tín phiếu Kho bạc do Ngân hàng Nhà nước tổ chức - Mua, bán trái phiếu Chính phủ.

Xem thêm